List of Bisaya Terms used for Courting or Love

Learn Bisaya/CebuanoCategory: English-to-BisayaList of Bisaya Terms used for Courting or Love
Thomas Tennesson asked 2 months ago

Can you give me a list of commonly used Bisaya Terms used for courting a lover? Bisaya love words?

1 Answers
khen answered 2 months ago

Here are a list of Bisaya Terms used for courting someone (for lovers):

 • I love you. – Nahigugma ko nimo. (Nah-hih-guhg-mah kuh nih-muh).
 • Do you love me? – Love ko nimo? (Love kuh nih-muh?)
 • You’re so beautiful. – Gwapa kaayo ka (Gwah-pah kah-ah-yuh kah)
 • You have beautiful eyes. – Nindot kaayo kag mata. (Nin-duht kah-ah-yuh kag mah-tah)
 • I love your cheeks. – Ginahan kaayo ko sa imong aping. (Geh-nah-han kah-ah-yuh kuh sah ih-muhng ah-ping)
 • You make my life complete. – Ikaw ang nagpakumpleto sa akong kinabuhi. (Ih-kaw ang nahg-pah-kum-pli-to sah ah-kung kih-nah-buh-heh)
 • God destined us to be together. – Plano na sa Diyos nga kitang duha magkadayon. (Plah-nuh nah sah Diyos nga kih-tang du-ha mag-ka-da-yon)
 • I cannot live without you. – Di ko mabuhi kung wala ka. (Dih kuh mah-buh-hih kung wah-lah kah)
 • I can’t sleep thinking of you. – Di ko katug sigeg huna-huna nimo. (Dih kuh kah-tohg si-gig hu-na-hu-na ni-muh)
 • I’m so deeply in love with you. – Nahigugma kaayo ko nimo. (Nah-hih-gug-mah kah-ah-yuh kuh nih-muh)
 • Can I kiss you in the cheeks? – Pwede ko mukiss sa imong aping? (Pweh-deh kuh muh-kiss sah ih-muhng ah-ping?)
 • Can I hug you? – Pwede ko mu-gakos nimo? (Pweh-deh kuh muh-gah-kos nih-muh?)
 • Can I kiss you in the lips – Pwede mukiss sa imong lips? (Pweh-deh muh-kiss sah ih-mong lips?)
 • Can I hold your hand? – Pwede mo muhawid sa imong kamot? (Pweh-deh muh-hah-wid sah ih-muhng kah-muht?)
 • You have soft hands. Humok kaayo imong kamot. (Huh-muhk kah-ah-yuh ih-mong kah-muht)
 • I will take care of you always. – Ako kang panggaon kanunay. (Ah-kuh kahng pang-gah-on kah-nuh-nai)
 • Take care. – Pag-amping (Pahg am-ping)
 • Will your parents accept me? – Dawaton kaha ko simong ginikanan? (Dah-wah-tuhn kah-hah kuh sah ih-muhng gih-ni-kah-nan?)
 • I cannot wait to see you. – Di ko kahulat makakita nimo (Dih ko kah-huh-laht mah-kah-kih-tah ni-muh)
 • I will marry you. – Pakaslan ka nako. (Pah-kas-lahn kah nah-kuh)
 • Will you marry me? – Pakaslan ba ko nimo? (Pah-kas-lahn bah koh nih-muh?)
 • Don’t leave me. – Ayaw ko biya-e. (Ah-yao kuh bih-yah-ih)
 • Can I invite you to dinner? – Pwede ka ma-invite ug dinner? (Pwedeh kah mah-invite uhg dinner?)