Bisaya/Cebuano Translation of Family Members (Terms)

Learn Bisaya/CebuanoCategory: English-to-BisayaBisaya/Cebuano Translation of Family Members (Terms)
Daniel Fontes asked 1 month ago

Please give me the equivalent bisaya/cebuano translation of family members (terms).

 • bisaya translation of Father?
 • bisaya translation of Mother?
 • bisaya translation of brother?
 • bisaya translation of sister?
 • bisaya translation of child?
 • bisaya translation of son?
 • bisaya translation of kind?
1 Answers
khen answered 1 month ago

Before we’re going to translate each Family members, we’ll translate first the following phrase “Family members” in bisaya/cebuano.

So, what is the bisaya/cebuano translation of “family members”? – It’s “mga miyembro sa pamilya”.

Let’s now going to each family members.

Here are the Bisaya translations of the Family Members (terms):

 • Father – “Amahan” (pronounced as Ah-mah-han)
 • Mother – “Inahan” (Ih-nah-han)
 • Sibling – “Igsoon” (Ig-suh-ohn)
 • Brother – “Kuya” (Kuh-ya)
 • Sister – “Ate” (Ah-teh)
 • Grand Parents – “Ginikanan sa Mama or Papa”
 • Grandfather – “Lolo” (Luh-luh)
 • Grandmother – “Lola” (Luh-lah)
 • Grandchildren – “Mga Apo” (Ma-nga Ah-poh)
 • Grandchild – “Apo” (Ah-poh)
 • Great Grandchildren – “Mga apo sa tuhod” (Ma-nga ah-poh sah tu-hood)
 • Great Grandchild – “Apo sa tuhod” (Ah-poh sah tu-hood)
 • Uncle – “Angkol” (Ang-kol) or “Tiyo” (Ti-yuh)
 • Aunt – “Ante” (An-te) or “Tiya” (Ti-ya)
 • Nephew – “Pag-umangkon nga laki” (Pag-uh-mang-kon nga lah-kih)
 • Niece – “Pag-umangkon nga baye” (Pag-uh-mang-kon nga ba-yih)
 • Spouses – “Magti-ayon” (Mag-ti-ah-yon)
 • Wife – “Asawa nga baye” (Ah-sah-wah nga ba-yih)
 • Husband – “Bana” (Bah-nah)
 • Parents – “Ginikanan” (Gih-ni-ka-nan)
 • Sons – “Mga anak nga laki” (Ma-nga ah-nak nga lah-kih)
 • Daughters – “Mga anak nga baye” (Ma-nga ah-nak nga ba-yih)
 • Parent-in-law – “Ugangan” (Uh-gah-ngan)
 • Father-in-law – “Ugangan nga laki” (Uh-gah-ngan nga lah-kih)
 • Mother-in-law – “Ugangan nga baye” (Uh-gah-ngan nga baye)
 • Brother-in-law – “Igsoon nga laki sa akong asawa/bana”
 • Sister-in-law – “Igsoon nga baye sa akong asawa/bana”
 • Cousin – “Agaw” (Ah-gao)
 • Second Cousin – “Parente” (Pah-ren-te)
 • Neighbor – “Silingan” (Sih-lih-ngan)
 • Family Relatives – “Mga kadugo” (Ma-nga ka-du-guh)
 • Family Relative – “Kadugo” (Ka-du-guh), “Ig-agaw” (Ig-ah-gaw)